Zahájení podnikání v potravinářském odvětví a zajištění všech hygienických požadavků | Soukromý Hygienik - Ing. Veronika Večeřová
Blog
neděle, 13. srpna 2023

Zahájení podnikání v potravinářském odvětví a zajištění všech hygienických požadavků

15. červenec 2021

Co je potřeba při zahájení?

Zahájení podnikání v potravinářství s sebou nese celou řadu povinností, které je třeba splnit. Podnikatel si musí hned na začátku promyslet, jakou právní formu podnikání si zvolí a následně se musí popasovat se všemi hygienickými požadavky, které na něj legislativa klade. V tomto článku Vás zjednodušenou formou zahájením podnikání v potravinářském odvětví provedeme.


Potravinářství je poměrně široké odvětví a možností, jak v této oblasti podnikat je celá řada. Na výběr jsou výrobny různého typu (masná výroba, cukrářská výroba, apod.), prodejny(maloobchody, supermarkety, apod.) nebo provozovny uvádějící pokrmy do oběhu (restaurace, kavárny, stánky rychlého občerstvení, apod.). Dohled nad těmito subjekty po hygienické stránce zajišťují státní dozorové orgány (KHS – krajské hygienické stanice, SVS – státní veterinární správa, SZPI – státní zemědělská a potravinářská inspekce). Co vše je třeba zajistit před zahájením provozu, aby státní kontroly probíhaly bez problému a s hladkým průběhem, si nyní ve zkratce řekneme.

V první řadě je na místě výběr provozovny (prostoru). Může být stávající, již zkolaudovaná provozovna nebo také ne. Pak začíná vyřizování na úřadech. Je třeba projektová dokumentace, vyjádření stavebního úřadu, posouzení příslušnými orgány a vydání tzn. závazného stanoviska.


Je vhodné projektovou dokumentaci provozovny podrobně projít s externím konzultantem (soukromým hygienikem), který může již v prvopočátku upozornit na správné dispoziční řešení prostoru z hlediska hygieny, zajistit praktičnost, upozornit na legislativní hygienické požadavky, apod.


Dalším krokem jsou zpracované dokumenty, jež jsou předmětem kontroly dozorových orgánů. Patří mezi ně např. HACCP – analýza rizik a systém kritických bodů nebo Sanitační řád provozovny týkající se metod čištění a dezinfekce. Každá osoba pracující v potravinářství musím být taktéž proškolena z hygienického minima. Kontrola funkčnosti systému HACCP je pak ověřena kontrolním auditem, který provádí odborná osoba. 

Zahájení podnikání pak začíná registrací u příslušného dozorového orgánu. Ale u kterého? Pod který vaše provozovna spadá? Jakým způsobem se vlastně registrovat a k jakému datu? Musí se dokumenty předkládat ke kontrole dozorovým orgánům nebo ne? To vše jsou otázky, na které vám s našimi poradci a konzultanty v oblasti hygieny (soukromými hygieniky) odpovíme.


Každý začínající podnikatel taktéž stojí v úvodu svého podnikání před rozhodnutím, jakou právní formu podnikání zvolit. V České republice mohou lidé podnikat dvěma způsoby – jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. Obě tyto formy zahrnují několik dalších variant. My se v tomto článku zaměříme na osobu samostatně výdělečně činnou (tzv. OSVČ) a společnost s ručením omezeným.


OSVČ je fyzická osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost na základě oprávnění k výkonu takové činnosti (např. živnostník, samostatný zemědělec, umělec, soudní znalec, atd.). Živnostenské podnikání patří mezi nejjednodušší formy podnikání. Se zahájením i ukončením živnosti se pojí minimum administrativy a nízké vstupní náklady (správní poplatek za ohlášení živnosti činí jen 1 000,- Kč). Živnostníci zdaňují skutečné příjmy a výdaje, přičemž mají možnost uplatnit výdajové paušály. Za případný neúspěch ručí živnostníci celým svým majetkem. Živnosti se dělí na živnost ohlašovací (řemeslná, vázaná, volná) a koncesovanou. Např. výroba potravinářských a škrobárenských výrobků představuje živnost volnou, hostinská činnost či provozování pekařství a cukrářství jsou živností řemeslnou. Všeobecnými podmínkami pro provozování živnosti fyzickými osobami jsou bezúhonnost a plná svéprávnost resp. souhlas zákonného zástupce nezletilého a přivolení soudu pro nezletilé. Zvláštními podmínkami jsou pak odborná způsobilost (vzdělání nebo praxe v určitém oboru) nutná pro řemeslné a vázané živnosti a pro koncese. 


Společnost s ručením omezeným neboli s.r.o. je právnická osoba, která se řadí mezi kapitálové obchodní společnosti. Tento typ společností patří mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější formu podnikání v České republice. Zakladateli s.r.o. mohou být jak osoby fyzické, tak osoby právnické, a to i zahraniční. Samotná společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným odpovídá za své dluhy celým svým majetkem, její společníci však ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplacených vkladů. Jednatel společnosti má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud jednatel nejedná s péčí řádného hospodáře, pak je přímo odpovědný vůči společnosti samotné. Navíc může být odpovědný i vůči třetím osobám, zpravidla věřitelům, a to v případě, že byl povinen nahradit společnosti škodu, kterou však nenahradil, a věřitel se nemůže plnění závazku na společnosti domoci. Nadto je tento člen povinen vydat společnosti veškerý prospěch, který porušením péče řádného hospodáře nabyl. Není-li to možné, musí jej nahradit v penězích.


V případě, že budete chtít pomoci s hygienickými požadavky pro vaši provozovnu, neváhejte se na mne obrátit na emailu vecerova@soukromyhygienik.cz

Článek byl vytvořen ve spolupráci s Advokátní kanceláří Petráš Rezek, s.r.o. www.petrasrezek.cz

RÁDA VÁM PORADÍM

Hygiena nemusí být Váš gastronomický strašák. Netřeba se bát, jde to i s lehkostí.